سیستم هیدرولیک چگونه کار می کند؟

سیستمهای هیدرولیک

بطور کلی یک سیستم هیدرولیک چهار وظیفه اساسی را برعهده دارد:

  1. تبدیل انرژی مکانیکی به قدرت سیال تحت فشار بوسیله پمپ
  2. انتقال سیال تا نقاط مورد نظر توسط لوله ها و شیلنگها
  3. کنترل فشار، جهت و جریان سیال توسط شیرها
  4. انجام کار توسط عملگرها (سیلندرها و موتورهای هیدرولیکی)

به مجموعه عوامل چهارگانه فوق، مدار هیدرولیکی می گویند که عملکرد صحیح آن بیش از هر چیز به کنترل دقیق وابسته می باشد. در شناخت یک سیستم هیدرولیک، قبل از هر چیز باید به خاصیت تراکم ناپذیری سیال عامل توجه کرد و سپس با توجه به امکان چند برابر کردن نیروها قابلیت آنرا در انجام کارهای بزرگ درک نمود.

منبع: هیدرولیک صنعتی آقایان مهندس مدینه و دکتر دلایلی

بیشتر بدانیم