روغنهای هیدرولیک

مایعات که در سیستمهای هیدرولیکی قابلیت تراکمی و فشردگی داشته باشند و در واقع بتوانند تحت فشار قرار گیرند (مایع فشرده) به روغن هیدرولیک معروف است. این روغنهای هیدرولیک مشتقاتی دارند، روغنهای معدنی و زغالسنگ است.

روغنهای هیدرولیک

روغنهای هیدرولیکی ترکیبات اشباع شده هیدروکربنها بوده و این نوع ترکیبات تاثیر بسزایی در طول عمر روغن می گذارد.

روغنهای گیاهی و حیوانی به علت تشکیل صمغ و تجزیه شدن در صنایع هیدرولیک مورد استفاده قرار نمی گیرند.

لزجت (Viscosity)

لزجت سیال معرف میزان اصطکاک داخلی یا مقاومت سیال در مقابل جاری شدن است و بعنوان یکی از عوامل اصلی انتخاب سیال در سیستم هیدرولیک مطرح میگردد. نتایج مناسب نبودن لزجت سیال در موارد زیر خلاصه می شوند:
نتایج حاصل از بالا بودن لزجت سیال در سیستمهای هیدرولیک
  1. افزایش مقاومت در مقابل جریان یافتن سیال هیدرولیک
  2. افزایش مصرف قدرت در نتیجه افزایش افتهای اصطکاکی
  3. افزایش افت فشار بواسطه عبور روغن از لوله و شیرها
  4. افزایش درجه حرارت بواسطه اصطکاک

نتایج حاصل از پایین بودن لزجت سیال در سیستمهای هیدرولیک

  1. افزایش نشتی از آب بندها
  2. افزایش سائیدگی در نتیجه شکست فیلم روغن بین اجزا متحرک

لزجت یک سیال هیدرولیک معمولا توسط لزجت سنج سایبولت اندازه گیری می شود. در این سیستم، زمان بر حسب ثانیه تعیین کننده لزجت سیال بر حسب واحد SUS² می باشد.

 

منبع: هیدرولیک صنعتی آقایان مهندس مدینه و دکتر دلایلی

بیشتر بدانیم