اجزاء تشکیل دهنده سیستم هیدرولیک

اجرا سیستمهای هیدرولیک

عوامل تشکیل دهنده سیستم هیدرولیک، طرف نظر از کاربرد آنها، به چهار بخش اصلی تقسیم می شوند:

  1. مخزن، جهت نگهداری سیال
  2. پمپ، جهت به جریان انداختن سیال در سیستم که توسط الکتروموتور و یا محرکه دیگری بکار انداخته می شود.
  3. شیرها، بمنظور کنترل فشار، جریان و جهت حرکت سیال
  4. عملگرها (سیلندر برای ایجاد حرکت خطی و یا موتور برای تولید حرکت دورانی)، جهت تبدیل انرژی سیال تحت فشار به نیروی مکانیکی مولد کار

بسته به نوع کاربرد سیستمهای هیدرولیک از پیچیدگی های متفاوتی برخوردار می باشند.

منبع: هیدرولیک صنعتی آقایان مهندس مدینه و دکتر دلایلی

بیشتر بدانیم