سیر تاریخی توسعه مهندسی هیدرولیک

تاریخچه هیدرولیک و پنوماتیک

شکل1

هیدرولیک از نزدیک به پانصد سال پیش مورد استفاده ی بشر قرار گرفت. اصول اساسی آنرا پاسکال دانشمند فرانسوی در سال 1650 بیان نمود. یک قرن بعد دانیل برنولی قانون بقای انرژی را برای سیال جاری در خط لوله بیان نمود. در سال 1795 اولین پرس هیدرولیک آبی ساخته شد. پس از کشف روغن حاصل از نفت، این محصول جایگزین آب بعنوان واسطه انتقال انرژی گردید. سپس با ساخت قطعات دقیقتر، مشکلات آب بندی سیستمها بتدریج حل شد و توجیه و مقبولیت هیدرولیک روز بروز افزایش یافت.

تاریخچه هیدرولیک و پنوماتیک

شکل2

در طی جنگ جهانی اول از هیدرولیک در سطح وسیعی استفاده شد. از اواسط قرن بیستم مقبولیت و بهره برداری از آن به حدی رسید که هم اکنون هرکس می تواند در نزدیکی خود کاربردی از آن را بیابد.

منبع: هیدرولیک صنعتی آقایان مهندس مدینه و دکتر دلایلی

بیشتر بدانیم