عملگر پنوماتیکی (اکچویتور) Alphair

اکچویتور آلفایر استاندارهای Alphair Penumatic Actuators

عملگر پنوماتیکی (اکچویتور) Alphair با استفاده از بالاترین تجربه تولید در طراحی، مواد، ماشینکاری و مونتاژ ساخته شده است و دارای قابلیت نصب آسان، طراحی سازگار و اطمینان برای هر منظور شیر می باشد.

انواع عملگر پنوماتیکی (اکچویتور) Alphair

انواع اکچویتور Alphair Penumatic Actuators

اجزای عملگر

اجزای اکچویتور آلفایر
Construction Parts - Specification
Part Quantity Description Material Specification Protection
1 1 Body Extruded Aluminium Alloy ASTM 6063 T6 A - N - TF
2 2 Piston Aluminium Alloy ASTM B179 - DIN1725/5 A
3 2 Cover Aluminium Alloy ASTM B179 - DIN1725/5 N - V - TF
4 1 Shaft Carbon Steel ASTM A105 N
5* 2 Antiejection Key Acetalic Resin - PA66 - PA66    
6* 1 Lower Shaft O-Ring NBR - Viton - Silicone    
7* 1 Upper Shaft O-Ring NBR - Viton - Silicone    
10* 1 Seeger Ring Carbon Steel   N
11 0-12 Spring Catridge Carbon Steel, PA 66, S.S. C-98 V
12* 2 Piston O-Ring NBR - Viton - Silicone    
13* 2 Piston Head Bearing Acetalic Resin - PA66 - PA66    
14* 2 Cover Gasket NBR - Viton - Silicone    
15 1 Nameplate Aluminium    
16 8-16 Cover Fastening Screw Stainless Steel AISI 304 (A2)  
17 4 Nut Stainless Steel AISI 304 (A2)  
18 4 Washer Stainless Steel AISI 304 (A2)  
19* 4 O-Ring NBR - Viton - Silicone    
21 2 Cover Down Stainless Steel AISI 304 (A2)  
23* 1 Shaft Thrust Washer Stainless Steel AISI 304 (A2)  
24* 1 Antifriction Washer Acetalic Resin - PA66 - PA66    
25* 1 Lower Shaft Pilot Ring Acetalic Resin - PA66 - PA66    
26* 1 Upper Shaft Pilot Ring Acetalic Resin - PA66 - PA66    
27* 2-4 Piston Bearing Acetalic Resin - PA66 - PA66    
28 2 Piston Dowel Stainless Steel AISI 304 (A2)  
* Standard NBR Parts Set
* Special HIGH Temperatures VITON
* Special LOW Temperatures SILICONE
A = Anodizing
N = Chimical Nickel - Plating
V = Painting
TF = Adodizing + PTFE

جدول مقدار گشتاور دو کاره (چرخش توسط فشار باد و برگشت چرخش توسط فشار باد)

Double Acitng Torque Ratings in Nm
Type Air Supply in BAR
3 4 5 6 7 8 9 10
AP 032 - 5 6.3 7.6 8.8 10 11.4 12.6
AP 042 6.5 5.7 10.9 13 15.2 17.3 19.5 21.7
AP 050 9.2 12.3 15.4 18.5 21.5 24.6 27.7 30.8
AP 063 16.5 22 27.5 33 38.5 44 49.5 55
AP 075 35.1 46.8 58.5 70.2 81.9 93.6 105.3 117
AP 085 53.4 71.2 89 106.9 124.7 142.4 160.3 178.1
AP 100 83.2 110.9 138.6 166.4 194.1 221.8 249.5 277.3
AP 115 137.2 183 228.7 274.5 320.2 366 411.7 457.5
AP 125 180.5 240.7 300.9 361.1 421.2 481.4 541.6 601.8
AP 145 260.1 346.8 433.5 520.2 606.9 693.6 780.3 867
AP 160 355 473.4 591.7 710.1 828.4 946.8 1065 1183
AP 180 479.2 638.6 798.3 958 1119 1277 1437 1598
AP 200 665.6 887.5 1109 1333 1553 1775 1997 2219
AP 240 1118 1490 1863 2235 2608 2980 3353 3725
AP 270 1617 2157 2696 3235 3774 4314 4853 5392
AP 330 2929 3906 4882 5859 6835 7812 8788 9765
AP 420 5013 6684 8354 10025 11696 13367 - -
عملگر پنوماتیکی Alphair Penumatic Actuators

جدول مقدار گشتاور تک کاره (چرخش توسط فشار باد و برگشت چرخش توسط نیروی فنر)

Single Acitng Torque Ratings in Nm
Type No of Springs Per Side of Piston Air Supply in BAR Spring Stroke
3 4 5 6 7 8
0°-90° 0°-90° 0°-90° 0°-90° 0°-90° 0°-90° 90°
AP 042 3 - - 7.1-4.1 9.3-6.3 11.5-8.5 13.7-10.7 6.8 3.8
4 - - - 8.1-4.1 10.2-6.2 12.4-8.4 9 5
AP 050 3 5.7-3.5 8.9-6.6 12.0-9.6 15.1-12.7 18.1-15.7 21.2-18.8 5.7 3.5
4 - 7.7-4.7 10.8-7.7 13.9-10.8 16.9-13.8 20.0-16.9 7.7 4.7
5 - - 9.6-5.8 12.7-8.9 15.7-11.9 18.8-15.0 9.6 5.8
6 - - 8.4-3.9 11.5-7.0 14.5-10.0 17.6-13.1 11.5 7
AP 063 3 9.4-6.3 14.9-11.7 20.4-17.2 25.9-22.7 31.4-28.2 36.9-33.7 10.2 7.2
4 - 12.3-8.3 17.8-13.8 23.3-19.3 28.8-24.8 34.3-30.3 13.7 9.7
5 - - 15.4-10.4 20.9-15.9 26.4-21.4 31.9-26.9 17.1 12.1
6 - - 13.0-7.0 18.5-12.5 24.0-18.0 29.5-23.5 20.5 14.5
AP 075 3 22.5-12.6 34.2-24.4 46.0-36.1 57.7-47.8 69.4-59.5 81.1-71.2 22.5 12.6
4 - 30.0-16.9 41.8-28.6 53.5-40.3 65.2-52.0 76.9-63.7 30 16.9
5 - - 37.6-21.1 49.3-32.8 61.0-44.5 72.7-56.2 37.6 21.1
6 - - 33.4-13.6 45.1-25.3 56.8-37.0 68.5-48.7 45.1 25.3
AP 085 3 34.5-18.9 52.4-36.7 70.2-54.5 88.0-72.3 105.8-90.1 123.6-107.9 34.5 18.9
4 - 46.1-25.2 63.9-43.0 81.7-60.8 99.5-78.6 117.3-96.4 46.1 25.2
5 - - 57.6-31.5 75.4-49.3 93.2-67.1 111.0-84.9 57.6 31.5
6 - - 51.5-20.0 69.1-37.8 86.9-55.6 104.7-73.4 69.1 37.8
AP 100 3 53.2-30.0 80.9-57.7 108.7-85.4 136.4-113.1 164.1-140.8 191.8-168.5 53.2 30
4 - 70.9-40.0 98.7-67.7 126.4-95.4 154.1-123.1 181.8-150.8 70.9 40
5 - - 88.7-50.0 116.4-77.7 144.1-105.4 171.8-133.1 88.7 50
6 - - 78.7-32.2 106.4-60.0 134.1-87.7 161.8-115.4 106.4 60
AP 115 3 84.3-53.0 130.0-98.8 175.8-144.5 221.6-190.3 267.3-236.0 313.0-281.7 84.3 53
4 - 112.3-70.7 158.1-116.4 203.9-162.2 249.6-207.9 295.3-253.6 112.3 70.7
5 - - 140.4-88.3 186.2-134.1 231.9-179.8 277.6-225.5 140.4 88.3
6 - - 122.7-60.2 168.5-106.0 214.2-151.7 259.9-197.4 168.5 106
AP 125 3 116.8-63.7 177.0-123.9 237.3-184.1 297.5-244.2 357.6-304.3 417.7-364.4 116.8 63.7
4 - 155.7-85.0 216.0-145.2 276.2-205.3 336.3-265.4 396.4-325.5 155.7 85
5 - - 194.7-106.3 254.9-166.4 315.0-226.5 375.1-286.6 194.7 106.3
6 - - 173.4-67.4 233.6-127.5 293.7-187.6 353.8-247.7 233.6 127.5
AP 145 3 158.0-92.0 245.0-179.0 332.0-265.0 418.0-352.0 505.0-439.0 592.0-526.0 168 102
4 - 211.0-123.0 298.0-210.0 384.0-269.0 471.0-383.0 558.0-470.0 224 136
5 - - 264.0-254.0 350.0-240.0 437.0-327.0 524.0-414.0 280 170
6 - - 230.0-98.0 316.0-184.0 403.0-271.0 490.0-358.0 336 204
AP 160 3 222.4-132.6 340.7-251.0 459.1-369.3 577.4-487.6 695.7-605.9 814.0-724.2 222.4 132.6
4 - 296.5-176.9 414.9-295.2 533.2-413.5 651.5-531.8 769.8-650.1 296.5 176.9
5 - - 370.7-221.1 489.0-339.4 607.3-457.7 725.6-576.0 370.7 221.1
6 - - 326.5-147.0 444.8-265.3 563.1-383.6 681.4-501.9 444.8 265.3
AP 180 3 287.9-191.0 447.6-350.7 607.3-510.4 766.9-670.0 926.6-829.7 1068.0-989.1 287.9 191
4 - 383.9-254.7 543.6-414.4 703.3-574.0 862.9-733.7 1022.3-893.1 383.9 254.7
5 - - 479.9-318.4 639.6-478.1 792.2-637.7 958.6-797.1 479.9 318.4
6 - - 416.2-222.4 575.9-382.1 735.6-541.8 894.9-701.1 575.9 382.1
AP 200 3 423.6-242.0 644.7-463.8 867.4-685.8 1089-907.7 1311-1130 1533-1351 423.6 242
4 - 564.8-322.6 786.7-544.6 1008-766.5 1230-988.4 1452-1209 564.8 322.6
5 - - 706.0-403.4 927.9-625.3 1150-847.2 1372-1068 706 403.4
6 - - 625.3-262.2 847.2-484.1 1069-706.0 1291-927.0 847.2 484.1
AP 240 3 664.0-453.6 1037-826.2 1409-1199 1782-1571 2154-1944 2527-2316 664 453.6
4 - 885.4-604.8 1258-977.4 1630-1350 2003-1722 2376-2095 885.4 604.8
5 - - 1107-756.0 1479-1129 1852-1501 2224-1874 1107 756
6 - - 955.5-534.7 1328-907.2 1701-1280 2073-1653 1328 907.2
AP 270 3 912.5-705.1 1452-1244 1991-1783 2530-2323 3069-2862 3608-3401 912.5 705.1
4 - 1216.7-940.2 1756-1479 2295-2019 2834-2558 3373-3097 1217 940.1
5 - - 1521-1175 2060-1714 2599-2144 3138-2793 1521 1175
6 - - 1286-871.0 1825-1410 2364-1954 2903-2489 1825 1410
AP 330 3 1739-1193 2117-2171 3695-3149 4672-4126 5650-5104 6628-6082 1739 1193
4 - 2319-1591 3297-2569 4275-3547 5252-4524 6230-5502 2319 1591
5 - - 2899-1989 3877-2967 4854-3944 5832-4922 2899 1989
6 - - 2501-1409 3479-2387 4457-3365 5434-4342 3479 2387
AP 420 3 2999-2014 4670-3685 6340-5356 8011-7026 9682-8697 11353-10368 2999 2014
4 - 3998-2685 5669-4356 7340-6027 9011-7698 10682-9369 3998 2685
5 - - 4998-3356 6669-5027 8340-6698 10010-8369 4998 3356
6 - - 4327-2357 5997-4028 7668-5698 9339-7369 5957 4028