اکچیتور Alphair سایز 50

www.alphapompe.it

اکچویتور سایز 50 آلفایر

عملگرهای پنوماتیکی Alphair با استفاده از بالاترین تجربه تولید در طراحی، مواد، ماشینکاری و مونتاژ ساخته شده است و دارای قابلیت نصب آسان، طراحی سازگار و اطمینان برای هر منظور شیر می باشد.

اکچویتور سایز 50 آلفایر اکچویتور سایز 50 آلفایر اکچویتور سایز 50 آلفایر اکچویتور سایز 50 آلفایر

اکچویتور سایز 50 آلفایر
اکچویتور سایز 50 آلفایر
اکچویتور سایز 50 آلفایر
اکچویتور سایز 50 آلفایر


Specifications
ISO 5211 F03 F04 F05
Ø 36 42 50
W M 5×8 M 5×8 M 6×9
Q 9 11 9 11 9 11
I 10 13 10 13 10 13
H 25 30 35

شمای اکچیتور AP-050 Alphair
Double Acting Torque Ratings in Newton×Meter (Nm)
Type Air Supply in Bar Weight
AP 050 DA 3 4 5 6 7 8 9 10 1.07 KG
9.2 12.3 15.4 18.5 21.5 24.6 27.7 30.8

Spring Return Torque Ratings in Newton×Meter (Nm)
Type Air Supply in Bar Springs Weight
AP 050 SR 3 4 5 6 7 8 End Start
90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° KG
SR 3/3 5.7 3.5 8.9 6.6 12 9.6 15.1 12.7 18.1 15.7 21.2 18.8 5.7 3.5 1.135
SR 4/4     7.7 4.7 10.8 7.7 13.9 10.8 16.9 13.8 20 16.9 7.7 4.7 1.16
SR 5/5         9.6 5.8 12.7 8.9 15.7 11.9 18.8 15 9.6 5.8 1.18
SR 6/6         8.4 3.9 11.5 7 14.5 10 17.6 13.1 11.5 7 1.2

Additional Data
Chamber Diam. Max. Pressure Rotation Volume Opening Time Closing Time Standard Grease
50 mm 8 bar 90°±5° DA 0.230 litres 0.6 Seconds 0.6 Seconds Synthetic
SR 6/6 0.092 litres 0.6 Seconds 0.6 Seconds