سیلندر (جک) هیدرولیک NHP

سیلندر (جک) هیدرولیک NHP NHP نقشه
Cylinders Size Table
Item Bore ØA ØB C* E* F H I N P PT S W ZC ØCD CL CV CR
1 Ø50 60 35 M30xP1.5 40 20 10 56 30 71 3/8 110 35 205 25 35 25 25
2 Ø53 73 40 M30xP1.5 45 25 10 56 35 79 3/8 115 41 230 30 45 30 30
3 Ø80 95 50 M40xP2 55 25 15 64 40 83 3/8 125 41 255 30 50 35 30
4 Ø100 115 60 M50xP2 70 25 20 78 40 94 1/2 150 55 295 35 60 40 35
5 Ø125 140 80 M70xP2 80 35 20 78 50 109 1/2 160 65 335 50 70 55 50

* پارامترهای فوق با سفارش خاص قابل تغییر می باشد.